Contact gegevens


Dermacosmetic

van Itersonstraat 34

6166 XG Geleen

T 06-26536952

info@dermacosmetic.nl

www.dermacosmetic.nl

Openingstijden


Maandag 9.00 - 14.30 / 19.30 - 22.30u*

Dinsdag 9.00 - 14.30 / 19.30 - 22.30u*

Woensdag 9.00 - 12.00

Donderdag gesloten

Vrijdag gesloten

Zaterdag gesloten

Zondag gesloten

* In de avonduren zijn wij uitsluitend geopend op afspraak. U kunt deze alleen via telefoon of mail inplannen.

Contact

© 2020 Dermacosmetic. All rights reserved

Algemene voorwaarden Dermacosmetic

 

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Dermacosmetic” verstaan Dermacosmetic gevestigd aan de van Itersonstraat 34, 6166 XG Geleen.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Dermacosmetic opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor definitieve ontharing, gelaatsbehandelingen inclusief mechanische en niet mechanische peelings met behulp van de door Dermacosmetic te hanteren IPL apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen en overige producten en apparatuur.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Dermacosmetic.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Dermacosmetic voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Dermacosmetic en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de Dermacosmetic tot behandeling.

2.2 Dermacosmetic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk toestemming daartoe aan Dermacosmetic door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Dermacosmetic.

3.2. De cliënt verleent toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.2 Dermacosmetic kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

 

4 Informatie

De cliënt dient de Dermacosmetic op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 

6 Betaling

6.1 Cliënt betaalt direct na de behandeling contant.

6.2 Indien Dermacosmetic de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Dermacosmetic onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Dermacosmetic is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Dermacosmetic is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is Dermacosmetic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Dermacosmetic indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Dermacosmetic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

 

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van te voren bij Dermacosmetic te melden.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de specialiste het tarief van de behandeling geheel in rekening brengen.

7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door Dermacosmetic geregistreerd op het moment dat de annulering door Dermacosmetic telefonisch bevestigd is, dan wel een verzonden e-mail bericht. Indien cliënt Dermacosmetic telefonisch niet kan bereiken, dient cliënt een e-mail te verzenden met de annulering van de betreffende afspraak.

 

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Dermacosmetic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Dermacosmetic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Dermacosmetic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Dermacosmetic.

8.2 Dermacosmetic kan geen garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie. Cliënt kan geen aanspraak maken op geldteruggave dan wel financiële compensatie als gevolg van het niet bereiken van de gewenste haarreductie.

8.3 Dermacosmetic is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid, door de op de huid aanwezige tatoeages, piercings , moedervlekken en/of pigmentvlekken, als gevolg van de behandeling(en).

8.4 Dermacosmetic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie of andere (allergische) reacties op de huid als gevolg van de behandeling(en).

 

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Dermacosmetic, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk. Dermacosmetic en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Klachten die mondeling zijn doorgegeven worden niet geregistreerd, derhalve dient de klacht schriftelijk of per e-mail ingediend te worden.

 

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

11 Toepasselijk recht

Op de tussen Dermacosmetic en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12 Wijziging

12.1 Dermacosmetic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

13 Persoonsgegevens
13.1 Informatie die herleidbaar is tot een persoon valt onder persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

13.2 Als u bij Dermacosmetic onder behandeling bent worden uw persoonsgegevens voor de periode van 1 jaar opgeslagen in onze database.

Na de periode van 1 jaar worden uw gegevens automatisch uit onze database verwijderd, tenzij u onder behandeling bent of ons opnieuw toestemming geeft om uw gegevens te bewaren. U kunt uw gegevens eerder laten verwijderen door een e-mail met uw verzoek te sturen aan info@dermacosmetic.nl.